ביטול חוות דעת אקטוארית

להאזנה:

 

ביטול חוות דעת אקטוארית יבוא בחשבון כאשר נפל פגם בחוות הדעת או כאשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין. מהן טענות הביטול המקובלות ובאילו מקרים יחליט בית המשפט על פסילת חוות הדעת?

 

חוות דעת אקטוארית על קצה המזלג

חוות דעת אקטוארית מתייחסת לתחומים שיש בהם אספקט כלכלי או חישובי, כמו תביעות נזיקין, גירושין, פנסיה ועוד. האקטואר מגיש את טענותיו לבית המשפט כצד תומך לתביעה או מטעם ההגנה, אך יכול להתמנות גם כמומחה שלישי מטעמו של בית המשפט ולרוב חוות דעתו הספציפית תכריע את הכף.

כאשר מוגש ביטול חוות דעת אקטוארית, מתייחס הדבר לאחד הצדדים במשפט (כולל בית המשפט מתוקף סמכותו לעשות זאת), שמעלה טענה מוצדקת שלפיה יש להתעלם מחוות הדעת שנכתבה על ידי אקטואר מסוים ושלא לכלול אותה בשיקולי ההכרעה.

פורום רופאים מעניק שירותי אקטוארים מקצועיים, מנוסים ומובילים ביותר בתחום, שיכולתם לבחון כל מקרה לגופו ולנסח לגביו מסקנות חותכות וברורות, תסייע משמעותית להצלחת התביעה. אנו מקפידים מאוד על עמידה מלאה בזמנים ומודעים לכך שהדבר נחשב לחלק מההצלחה המשפטית הכללית. פנו אלינו לבדיקה ראשונית של מקרה התביעה מול אקטואר בכיר וללא עלות.

 

תחומי הדיון באקטואריה

התחומים שאליהם מתייחסת חוות דעת אקטוארית רבים מאוד – מחישובי הפסדי ריביות ועד ביצוע איזון משאבים בין בני זוג בהליכי גירושין. ככל שסוגיות אלו עולות לכדי דיון משפטי, חשוב להצטייד בחוות דעת מקצועית שתביע אותן כראוי, כך שניתן יהיה לשאוף לפסיקה הטובה ביותר.

ביטול חוות דעת אקטוארית
ביטול חוות דעת אקטוארית

חוות הדעת האקטוארית תופסת משקל כבד בהכרעה המשפטית והיא מגובשת באופן עצמאי בלבד ובמנותק לחוות דעת נוספות, ככל שהוגשו על ידי צדדים נוספים לדיון המשפטי. אם מדובר באקטואר שמונה מטעם בית המשפט, עליו לשלוח העתק מטיוטת חוות הדעת לשני הצדדים וזו אמורה להתייחס לכל שאלה שהועלתה על ידי בית המשפט.

 

ביטול חוות דעת אקטוארית: אימתי?

עדים מומחים ככלל, מוזמנים לבית המשפט בנוסף לחוות הדעת שחיברו, כדי לספק "עדות סברה". המומחה לא מחליף את נעלי בית המשפט ועקרונית, עדותו גם לא תהיה זו שתחרוץ את דין המקרה. היא נחשבת לגורם ראייתי שעל פיו בית המשפט קובע את החלטותיו וכפופה לחלוטין לדרישת המהימנות האישית והאמינות המקצועית. משכך, רשאי בית המשפט להורות על ביטול חוות דעת אקטוארית באופן מלא או חלקי.

 

ביטול מפאת שמו, ניסיונו ומקצועיותו של האקטואר

בית המשפט רשאי לבצע ביטול חוות דעת אקטוארית גם על בסיס הניסיון המעשי, ההתמחות של אקטואר מסוים ושמו בתחום. מומחה חוות דעת רפואית ששמו נקשר בעבירות אתיקה ומוסר או בעבירות שיש עמן קלון, סביר שלא ייחשב על ידי השופט/ת כעד מומחה מהימן ובעל אמינות מקצועית לגיטימית ולכן חוות דעתו על מסקנותיה הרבות עלולה להתבטל.

 

ביטול חלקי של חוות הדעת

ביטול חוות דעת אקטוארית עשוי גם שלא להתחשב בכל חוות הדעת בכללותה, כך שבית המשפט מנפה מרכיבים לא סבירים לטעמו, שאינם מתיישבים עם ממצאים וראיות שנמסרו לו במהלך המשפט. מקרים של ביטול חלקי מתקבלים לאחר בדיקה מדוקדקת שבה בית המשפט אמור לוודא שכל הנתונים העובדתיים כבר הוכחו. אם הצד המתעניין לא שעה להוכיחם, יפחת משקלה של אותה חוות דעת בהתאמה.

 

פסילות נוספות של חוות הדעת

בית המשפט לא מעניק חסינות בהשמעת ביקורת כלפי מומחים שסיפקו חוות דעת בלתי מקובלת ורשאי לבצע חקירה למומחה על בסיס גיבוש חוות דעתו ולהשמיע כל טיעון שהוא לגבי קביעותיו. סמכות זו נועדה בראש ובראשונה כדי להזכיר שמומחי חוות הדעת האקטוארית אינם "המילה האחרונה" בהכרעה המשפטית ושבית המשפט רשאי להכריע גם באופן שסותר את חוות הדעת.

אם כך, באילו מקרים הוא יכריע באופן שונה מזה של חוות הדעת?

בראש ובראשונה, כאשר האקטואר איננו פועל באופן נטרלי כמתבקש ומצטייר כמוטה או שמסתמן שיש לו ניגוד עניינים או משוא פנים מסוים.

סיבה אחרת יכולה להיות כאשר חלה הפרת כללי נאמנות וצדק טבעי, או בנסיבות שבגינן חוות הדעת מכילה עקרונות נסתרים, משוללי הגינות ותום לב.

חשוב להבהיר שמעמד המומחה האקטוארי מטעם בית המשפט נחשב למכובד ומקצועי מטבעו ולכן כל עוד לא התקיימה סיבה מהותית ומוצדקת, אין כל מניעה לקבל את חוות דעתו. יחד עם זאת, המגמה בבתי המשפט היא לעולם להעדיף חוות דעת אקטוארית שנכתבה לבקשת בית המשפט מאשר את זו שנכתבה על ידי אקטוארים מטעמם של הצדדים.

 

הגשת בקשה לביטול חוות דעת אקטוארית

הנחת היסוד לגבי מומחים אקטוארים ורפואיים היא פעולה ניטרלית ובלתי מוטה מצידם. אם מומחה מסוים מונה והוגשה בקשה לפסילתו לאחר שסיפק את חוות הדעת, הבקשה תיבחן בקפדנות רבה. בית המשפט יתבקש להבין האם הצד הדורש בפסילה עושה זאת ולו רק מטעמי אי נוחות, או שמא קיים פגם מהותי או עקרוני שעלול לגרום לעיוות דין.

חשוב להבהיר כי ביטול חוות דעת אקטוארית נתפסת כצעד חריג ולא שגרתי במיוחד והיא תתקבל אך ורק במקרים מיוחדים וחריגים, בייחוד אם בקשת הביטול הוגשה אחרי שנמסרה חוות דעתו.

 

כיצד יוכרע ביטול חוות הדעת?

בכל מקרה של ביטול חוות דעת אקטוארית, חובת ההחלטה כמו גם קביעת ממצאי הבקשה היא של בית המשפט. אם ייקבע שבחוות הדעת האקטוארית נפל פגם, בין אם בעקבות הסקת מסקנות שגויה ובין אם ביסוס על מצג לא תקין מצד הנבדק, בית המשפט יוכל לפסוק שלא לפי חוות הדעת.

מהלך שכזה לא מביא לפסילת חוות הדעת בפועל ולא בהכרח מביא לצורך במומחה אקטואריה חדש, אבל מאפשר לפסוק ללא הבאת המידע והטענות מאותה חוות דעת בבסיס השיקולים הקיימים להכרעה.

גם ניגוד עניינים אינו בהכרח גורם לביטול חוות הדעת, אך הדבר תלוי במספר משתנים: מערכת היחסים שבה יש חשד לניגוד עניינים, תכיפות הקשר, תדירותו והנכונות של המעורבים בו להציג את המידע לגביו מול בית המשפט. כמובן שמסיבות ברורות גם תזמון בקשת הביטול מובא בחשבון, אך יש לבחון בכל מקרה כל סיטואציה לגופה.

 

האם אקטואר רשאי לבטל את חוות דעתו האישית?

ככל שהאקטואר מונה על ידי בית המשפט, נאסר עליו לפסול את עצמו מלספק חוות דעת וכן נאסר עליו לפעול לעריכת חוות דעת לקויה מבחינת מומחיותה, העיון בממצאים ובראיות ושאינה יורדת לשורש העניין בהתאם לשיקוליו האישיים.

כל אקטואר רשאי להשתמש בממצאים של מומחה אחר, אך נאסר על אימוץ של חוות הדעת שלפניו ללא הפעלת שיקול דעת. ככל שחובה זו הופרה, יתרחש ביטול חוות דעת אקטוארית שיגרור מינוי מומחה חדש או נוסף. מצב כזה עלול לגרום לבית המשפט לשקלל פגמים שנפלו בחוות הדעת הראשונה במועד הכרעת הדין.

 

חוות דעת אקטוארית מהימנה ומקצועית לא תגיע לכדי פסילה!

חוות הדעת האקטוארית וגם הרפואית לוקחת חלק מרכזי מאוד במגוון החלטות שיפוטיות. היא מתווכת בין עולם הידע של המומחה לשופטי בית המשפט ומאפשרת להם לגבש דעה ברורה בכל נושא שדרוש לגביו ידע מקצועי מהשטח.

כדי להבטיח שחוות הדעת תעמוד בכללים מבלי שתיפסל, רצוי למנות אקטואר מקצועי ובעל שם, שמהימנותו מוכחת ושלקח חלק בדיונים משפטיים קודמים שהגיעו לידי הכרעה הוגנת.

פורום רופאים המתמחה במתן חוות דעת לצרכים משפטיים מזמין אתכם להתרשם ממחלקה אקטוארית מנוסה ביותר ולקבל ממנה חוו"ד ראשוני ללא עלות.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי