חוות דעת אקטוארית בנושא דיני עבודה

חוות דעת אקטוארית בדיני עבודה

אדי קומיסרנקו, מנהל פורום כלכלה ואקטואריה, עוסק בכתיבת חוות דעת אקטוארית במגוון תחומים, לרבות בכל הקשור בדיני עבודה.

חוות-דעת-אקטוארית-בדיני-עבודה

באילו מקרים נדרשת חוות דעת אקטוארית בתחום דיני העבודה?

כאשר עובד מגיש תביעה כנגד מעסיקו, על מנת לבסס את תביעתו תידרש  חוות דעת אקטוארית מסוגים שונים ובהם:

 

הפרשות לקרן פנסיה

במקרים בהם המעביד מנכה ממשכורתו של העובד את חלקו של העובד בתשלומי הפנסיה, אולם מתגלה בדיעבד כי המעסיק לא הפריש את הסכום לקרן הפנסיה בפועל. במקרים אלו יש לשאול ולבדוק מהי מידת הפגיעה בקרן הפנסיה? חוות דעת אקטוארית תתבסס בין היתר על תלושי המשכורת ועל דפי הפירוט מקרן הפנסיה, והיא תצטרך להוכיח את הנזקים שנגרמו.

 

היוון הפסד פנסיה כתוצאה מהיעדר הפרשות מצד המעסיק

הפרשות לקופת גמל

במקרים בהם המעביד מנכה ממשכורתו של העובד את חלקו בהפרשות לחסכון בקופת הגמל, אולם מתברר כי הוא לא הפקיד אותן בקופה, אז נדרש לחשב את ההפסד שנגרם לעובד בגין אי ההפרשות. בחוות דעת אקטוארית ניתן לחשב את ההפסד ולהתבסס על תלושי המשכורת ועל דפי הפירוט מקופת הגמל.

 

הפרשות לקרן השתלמות

במקומות עבודה בהם המעסיק משתתף בקרן השתלמות של העובד, נהוג כי העובד מפריש משכרו 2.5% ואילו המעביד מפריש 7.5%, אולם אנו עדים גם למקרים בהם המעביד לא פותח קרן, או שאינו מפריש את הכספים כנדרש. דוגמא אחרת היא שהמעסיק מנכה את חלקו של העובד, אולם לא מפקיד בקרן ההשתלמות והדברים כמובן מתגלים בדיעבד.

חוות דעת אקטוארית תוכל לאמוד את ההפסד אשר נגרם לעובד במקרים אלו. תלושי השכר ודפי הפירוט של קרן ההשתלמות יסייעו לביסוסה של חוות הדעת, אשר נדרשת בהכרח במקרים של הליך משפטי כנגד המעסיק.

 

זכויות עובדים לפי הסכמי עבודה

כאשר לעובד נגרמים נזקים כתוצאה משינוי בהסכם העבודה או פגיעה בזכויותיו, חוות דעת אקטוארית תרכז ותציין הנזקים שנגרמים.

 

מעבר פנסיוני

תחשיב הנזק שנגרם במעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת – למעבר בין סוגי הפנסיות יש משמעויות אשר נוגעות לתקנות שכר שונות. הנזק וההפסד שנגרם לאדם מחוש בחוות הדעת האקטוארית.

 

היוון הפסד פנסיה

היוון הפסד פנסיה כתוצאה מהקטנת מקדם לחישוב השכר הקובע – לצערנו אנו נתקלים במקרים שמקדם השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה שונה – לרעת העובד. כאשר הדבר מתגלה, אזי נגרמים הפסדי פנסיה עתידיים, שאותם אפשר לאמוד ולחשב בחוות הדעת האקטוארית.

 

פרישה מוקדמת: האם כדאי?


חוות דעת אקטוארית של אדי קומיסרנקו חשובה גם במקרים של צומת דרכים – האם כדאי לפרוש בנקודת זמן כלשהי ממקום העבודה?

לשם כך יש לקחת בחשבון כמה נתונים כדוגמת:
מה הכדאיות הכלכלית לפרישה מוקדמת, אל מול הישארות במקום העבודה?
מה מסלולי הפרישה ? מה כדאי?
מהו שווי המענקים ו/או הקצבה שתתקבל, לעומת הפסד השכר?
מה יהיה גובה הפנסיה בגיל הפרישה?
מהו תזרים ההכנסות עד לגיל הפרישה?
מה אפשר לעשות מרגע זה ועד לפרישה כדי לא לפגוע בפנסיה?

 

חישוב תביעות לעצמאים אשר תובעים להכיר בעסק להכיר בהם כשכירים

חוות דעת אקטוארית נדרשת גם במקרים רבים בהם עובדים שאינם שכירים ו/או  פרילנסרים מבקשים לקבל את מלוא התנאים הסוציאלים להם זכאי עובד שכיר ולכן הם פונים לבית הדין לעבודה. חוות דעת אקטוארית תוכל לחשב מה נדרש כדי להשוות את התנאים הסוציאליים.

 

באילו גורמים צריך להתחשב כאשר כותבים חוות דעת אקטוארית הקשורה בתחום בדיני עבודה?

כתיבת חוות דעת אקטוארית איכותית ומקצועית צריכה לקחת בחשבון מכלול של גורמים ובהם:

  • השוואה: יש להשוות בין המצב לפני לבין המצב שלאחר המקרה.
  • זכויות נוספות: יש לבדוק קיומם של הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה, נהלים ונוהגים במקום העבודה אשר מרחיבים את זכותו של התובע.
  • קיזוזים מן ההפסד.
  • נזקים שנגרמים כתוצאה מהפרת הסכם.
  • פרקטיקה קיימת, חקיקה ופסיקה.
  • קרנות בהיוון זכויות. לדוגמא: אורך חיים, תקופת הפסד, ריבית וכיוצ"ב.
  • מענקים: כך לדוגמא יש לקחת בחשבון פיצויים, מענק פרישה, מענק הסתגלות וכדומה.
  • נלווים: ביגוד, רכב צמוד, אש"ל, נסיעות לחו"ל, קרן השתלמות ועוד.
  • שווין של אופציות.
  • ניתוח דוחות כספיים שיסייעו לכמת הפסדים (במקרה של עצמאיים ותאגידים).

בדיקת תגמולי ביטוח

אדי קומיסרנקו, מתמחה בבדיקת תגמולים המשולמים על ידי חברות הביטוח. כך לדוגמא: ביטוחי מנהלים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוחי אובדן כושר עבודה וכיוצ"ב המשולמים למבוטחים כתוצאה מקרות אירוע ביטוחי.

 

בדיקת חוות דעת נגדית

אדי קומיסרנקו, מנהל תחום אקטוארי בחברתנו, מתמחה בכתיבת חוות דעת אקטוארית, וכן במתן חוות דעת נגדיות בתביעות הקשורות לתחום דיני העבודה .  אנו עורכים בדיקת חוות נגדית בכל הקשור להפסדי שכר, כושר השתכרות, תגמולי ביטוח, הפסדי פנסיה, שאירים וכיוצ"ב.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי